Verksamhetsplan

Allis verksamhetsplan utgör grunden för verksamheten. Verksamhetsplanen fastställs årligen.

VERKSAMHETSPLAN 2022

Fastställd vid årsmöte 2022-01-17

Bakgrund

I maj 1996 bildades den ideella föreningen ALLIS, Aktiv Levande Landsbygd i Söderhamn.
I ändamålsparagrafen angavs syftet med föreningen: Att vårda och utveckla en levande landsbygd genom att stimulera, stödja och samordna medlemsföreningarnas lokala arbete. Redan från starten 1996 gick 10 byaföreningar med som medlemmar.
I samarbete med kommunen inleddes ett arbete med att etablera så kallade PLUS-stugor där landsbygden skulle få tillgång till IT-baserade tjänster (internet och e-post). Projektet fick inte den lokala förankring som var en förutsättning för en hållbar utveckling. Utifrån dessa erfarenheter startades ”Landsbygdsprojektet” ett projekt som byggde på stark lokal förankring. En projektledare anställdes och olika lokala projekt påbörjades. Projektet blev en succé och verksamheten lade grunden till att ALLIS tog beslutet att verka som kommunbygderåd. Kommunen fastställde 2006 att: ”Kommunbygderådet är kommunens viktigaste samarbetspartner i frågor om landsbygdsutveckling”. ALLIS är medlem i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och länsbygderådet, X-ing.

Verksamhetsidé

ALLIS ska vara den naturliga samverkanspartnern för kommunens landsbygdsföreningar och andra organisationer som verkar för en aktiv, levande landsbygd. ALLIS ska också vara en aktiv brygga mellan kommunen och landsbygdens organisationer.

Syfte

Söderhamns Kommunbygderåds (ALLIS) främsta syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Söderhamns kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byarna och mellan byarna och staden. Detta bidrar till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.

ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling. ALLIS ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna och uppmuntra enskilda och byar att arbeta för sin bys utveckling för att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter.

ALLIS ska vidare samordna byarnas arbete i principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.

Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och byarnas idéer och engagemang.

Övergripande effektmål

Möjligheten att genomföra aktiviteterna är beroende på utvecklingen av pågående epidemi.

1. Kontakt med minst 3 medlemsföreningar per termin.
2. Etablera samarbete med 3 organisationer för gemensamma arrangemang.
3. Besökare på hemsida och Facebook ska öka med 5% per år
4. Genomföra ”Mickelsmäss” 1 OKTOBER i samverkan med övriga medlemsföreningar under
oktober
5. Skapa förutsättningar för öka antalet ”servicepunkter” i kommunen.
6. Erbjuda processtöd till föreningar.
7. Att göra Allis känt i kommunen, kommunens föreningar och öka antalet medlemmar.

Våra medlemmar

Utveckla relationen med våra medlemsorganisationer. Samverka. Tydlighet vad gäller vad vi förväntar oss av medlemmarna och vad medlemmarna kan förvänta sig av ALLIS.

Medlemsvärvning

Styrelsen ska jobba för att öka antalet medlemmar genom aktiv medlemsvärvning.

Aktiviteter

‐ Besöka eller på annat sätt samråda med kommunens landsbygdsföreningar för samordning
och information
‐ Fortsätta verka för att skapa mötesplatser på landsbygd, så kallade Servicepunkter
‐ Informera om olika former av bidrag, strukturfonder, Leader, Jordbruksverket mfl.
‐ Föreläsningar i aktuella frågor som rör landsbygdsutveckling
‐ Marknadsföra ALLIS genom olika mediekanaler, bl.a. genom aktiv hemsida och Facebook
‐ Lobbyverksamhet för olika former av landsbygdsutveckling.
‐ Samverka med länsbygderådet, X-ing, Hela Sverige ska leva och andra regionala och nationella organisationer som verkar landsbygdsutveckling.
‐ Verka för alternativa boendeformer på landsbygd.
‐ Delta i lokala- och kommunövergripande projekt för att utveckla samverkan mellan stad och land, exempelvis genom LEA och LUP.
‐ Verka för arenor och försäljningsmöjligheter närodlade produkter
‐ Delta i Landsbygdsriksdagen.
‐ Medarrangör till den årliga landsbygdsdagen.

Profilfrågor

‐ Landsbygdsutveckling, besöks- och landsbygdsnäringar
‐ Samordning av kommungemensamma frågor som rör landsbygd
‐ Verka för positiva attityder för lokalproducenter av livsmedel
‐ Samordning, samverkan och nätverkande mellan/med föreningar, organisationer och landsbygdsföretag.
‐ Verka för att mötesplatser i form av servicepunkter skapas i olika kommundelar.
‐ Erbjuda processtöd till medlemsföreningar för projektansökningar angående
verksamhetsutveckling.

Verka för att stärka samverkan mellan kommunen och ALLIS för positiv landsbygdsutveckling