Verksamhetsplan

Allis verksamhetsplan utgör grunden för verksamheten. Verksamhetsplanen fastställs årligen.

VERKSAMHETSPLAN 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018
Fastställd vid styrelsemöte 2018-01-15
Bakgrund
I maj 1996 bildades den ideella föreningen ALLIS, Aktiv Levande Landsbygd i Söderhamn.
I ändamålsparagrafen angavs syftet med föreningen: Att vårda och utveckla en levande landsbygd genom att stimulera, stödja och samordna medlemsföreningarnas lokala arbete.
Redan från starten 1996 gick 10 byaföreningar med som medlemmar.
I samarbete med kommunen inleddes ett arbete med att etablera så kallade PLUS-stugor där landsbygden skulle få tillgång till IT-baserade tjänster (internet och e-post). Projektet fick inte
den lokala förankring som var en förutsättning för en hållbar utveckling. Utifrån dessa erfarenheter startades ”landsbygdsprojektet” ett projekt som byggde på stark lokal förankring.
En projektledare anställdes och olika lokala projekt påbörjades. Projektet blev en succé och verksamheten lade grunden till att ALLIS tog beslutet att verka som kommunbygderåd.
Kommunen fastställde 2006 att: ”Kommunbygderådet är kommunens viktigaste samarbetspartner i frågor om landsbygdsutveckling”. ALLIS är medlem i Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva och länsbygderådet, X-ing.

Verksamhetsidé
ALLIS ska vara den naturliga samverkanspartnern för kommunens landsbygdsföreningar och andra organisationer som verkar för en aktiv, levande landsbygd. ALLIS ska också vara en aktiv brygga mellan kommunen och landsbygdens organisationer.

Syfte
Söderhamns Kommunbygderåds (ALLIS) främsta syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Söderhamns kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byarna och
mellan byarna och staden. Detta bidrar till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.
ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling, och ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna och
uppmuntra enskilda och byar att arbeta för sin bys utveckling för att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter.
ALLIS ska vidare samordna byarnas arbete i principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.
Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och byarnas idéer och engagemang.

Övergripande effektmål
1. Besöka minst 3 medlemsföreningar per termin.
2. Etablera samarbete med 3 organisationer för gemensamma arrangemang.
3. Besökare på hemsida och facebook ska öka med 5% per år
4. Genomföra ”Mickelsmäss” i samverkan med övriga medlemsföreningar under oktober
5. Skapa förutsättningar för minst två ”servicepunkter” i kommunen.
6. Erbjuda processtöd till föreningar.
7. ÖP-process under samrådstiden.
8. Att göra Allis känt bland kommunens föreningar

Våra medlemmar
Utveckla relationen med våra medlemsorganisationer. Samverka. Tydlighet vad gäller vad vi förväntar oss av medlemmarna och vad medlemmarna kan förvänta sig av ALLIS.

Medlemsvärvning
Styrelsen ska jobba för att öka antalet medlemmar genom aktiv medlemsvärvning.

Aktiviteter
– Besöka kommunens landsbygdsföreningar för samordning och information
– Utveckla förutsättningar för att skapa mötesplatser så kallade Servicepunkter
– Informera om olika former av bidrag, strukturfonder, Leader, Jordbruksverket mfl.
– Föreläsningar i aktuella frågor som rör landsbygdsutveckling
– Marknadsföra Allis genom olika media kanaler, bl.a. genom aktiv hemsida och facebook
– Lobbyverksamhet för olika former av landsbygdsverksamhet.
– Samverka med länsbygderådet, X-ing, Hela Sverige ska leva och andra regionala och nationella organisationer som verkar landsbygdsutveckling.
– Delta i Hela Sverige ska levas konferens ”Landsbygdsriksdag” i Örnsköldsvik.

Profilfrågor
– Landsbygdsutveckling, besöks- och landsbygdsnäringar
– Samordning av kommungemensamma frågor som rör landsbygd
– Verka för positiva attityder för lokalproducenter av livsmedel
– Samordning, samverkan och nätverkande mellan/med föreningar, organisationer och landsbygdsföretag.
– Verka för att mötesplatser i form av servicepunkter skapas i olika kommundelar.
– Erbjuda processtöd till medlemsföreningar för projektansökningar angående verksamhetsutveckling.
– Verka för att stärka samverkan mellan kommunen och Allis för positiv landsbygdsutveckling.

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn