Stadgar

Söderhamns Kommunbygderåd ALLIS,

antagna vid årsmöte 2017-03-13 och extra föreningsmöte 2017-09-06

§ 1

Söderhamns Kommunbygderåd ALLIS (org. nr 886000-7452)) är ett kommunbygderåd anslutet till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och till Länsbygderådet X-ing i Gävleborgs län. Söderhamns Kommunbygderåd har sitt säte i Söderhamns kommun.

§ 2

Söderhamns Kommunbygderåds (ALLIS) främsta syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Söderhamns kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byarna och mellan byarna och staden. Detta bidrar till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.

ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling, och ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna och uppmuntra enskilda och byar att arbeta för sin bys utveckling för att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter.

ALLIS ska vidare samordna byarnas arbete i principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.

Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och byarnas idéer och engagemang.

§ 3

Ansökningar om föreningsmedlemskap prövas av ALLIS styrelse. Om rådets syfte och stadgar stöds och om ansökan är representativ för orten/byarna kan medlemskap erhållas.

§ 4

Den av årsmötet fastställda medlemsavgiften ska erläggas senast under februari månad det år avgiften avser, för att rösträtt ska kunna utövas vid årsmötet.

§ 5

Ansökan om utträde ur ALLIS ska skriftligen tillställas styrelsen, som beslutar om utträde. Beslut om utträde äger omedelbar giltighet.

§ 6

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Styrelsen väljer tid och plats för årsmötet. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Skrivelser och motioner ska inlämnas till styrelsen senast 15 dagar före årsmötet.

Röstberättigade vid årsmötet är två medlemmar från varje medlemsförening, jämte styrelsens ledamöter. Styrelsens ledamöter äger dock inte rösträtt i frågor som rör styrelsens förvaltning och dess ansvarsfrihet.

§ 7

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. val av två justerande tillika rösträknare
 3. frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av föredragningslista
 5. styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. val av ordförande på ett år.
 8. val av kassör och minst tre ledamöter och två ersättare
 9. val av två revisorer jämte en ersättare
 10. val av valberedning och sammankallande
 11. fastställande av medlemsavgift
 12. fastställande av verksamhetsplan
 13. fastställande av budget
 14. behandling av inkomna skrivelser och motioner
 15. Övriga frågor som årsmötet beslutar att behandla

§ 8

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen så beslutar, eller om minst 2/3 av medlemmarna skriftligen till styrelsen så begär.

§ 9.

Föreningens styrelse utses på ordinarie årsmöte och består av ordförande, kassör samt tre övriga ledamöter. Mandattid för ledamöter är två år (växelvis val, ordförande och kassör avgår inte samtidigt). Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och utser inom sig två firmatecknare. Två ersättare väljs för en tid av ett år.  Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst en styrelseledamot så begär.

Styrelsen bör sammanträda minst sex gånger per år och om möjligt förläggs mötena till de olika medlemsföreningarna.

§ 10

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorerna senast 20 dagar före årsmötet.

§ 11

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet bland de närvarande röstberättigade ombuden.

§ 12

Beslut om upplösning av Söderhamns Kommunbygderåd fattas vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet bland de närvarande röstberättigade ombuden.

Sådant beslut ska innehålla föreskrifter om hur rådets tillgångar ska disponeras och hur protokoll och övriga handlingar ska arkiveras.

Här kan stadgarna hämtas i PDF-fil